Przejdź do treści

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie historycznym Powstanie styczniowe 1863-1864

Powstanie styczniowe 1863-1864
Powstanie styczniowe 1863-1864

Mamy zaszczyt zaprosić uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w międzyszkolnym konkursie historycznym Powstanie styczniowe 1863-1864. Konkurs ma charakter bezpłatny i skierowany jest do wszystkich uczniów szkół średnich w całym regionie.  Dla finalistów przewidziano atrakcyjne nagrody. Zwycięzca otrzyma nagrodę o wartości 1000 złotych. Na wszystkich uczestników czekają nagrody rzeczowe.

Warunkiem udziału szkoły w konkursie jest przeprowadzenie etapu szkolnego i wyłonienie trójki finalistów. Zestawy pytań do etapu wewnątrzszkolnego otrzymają Państwo po dokonaniu zgłoszenia szkoły w terminie do 02.12.2022r. Finaliści zostaną zakwalifikowani do etapu międzyszkolnego. Dane finalistów i opiekuna przesyłają Państwo do szkoły na adres sekretariat@zs2lubin.pl do dnia 12.12.2022 r. do godziny 15:00. Szczegóły konkursu znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji i zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie zapraszamy do kontaktu:

Regulamin międzyszkolnego konkursu historycznego „Powstanie styczniowe 1863-1864”

 Informacje ogólne:

 1. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Lepsza Przyszłość”.
 2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Muzeum Historycznego w Lubinie.
 3. Sponsorem nagród w konkursie jest Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Lepsza Przyszłość” oraz Muzeum Historyczne w Lubinie.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych działających na terenie powiatów lubińskiego, legnickiego (z miastem Legnicą), polkowickiego, głogowskiego, wołowskiego oraz jaworskiego.
 6. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
 • Eliminacje wewnątrzszkolne w dniu 09.12.2022 r.
 • Finał w dniu 13.01.2023 r.
 1. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie, Stowarzyszenia Lepsza Przyszłość i Muzeum Historycznego w Lubinie.

Cele konkursu:

 • uczczenie 160-tej rocznicy wybuchu powstania styczniowego,
 • krzewienie postaw patriotycznych,
 • poszerzanie wiedzy o Ojczyźnie oraz znajomości ojczystej historii.

Zakres i tematyka:

Konkurs obejmuje historię powstania styczniowego w latach 1863 – 1864 na podstawie literatury przedmiotu wskazanej w Materiałach dla uczniów, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Harmonogram Konkursu:

 1. Ogłoszenie konkursu i wysłanie zaproszeń do szkół ponadpodstawowych – 16.11.2022 r. Załącznikiem do wysłanych drogą mailową zaproszeń będzie Regulamin Konkursu oraz przygotowana przez Organizatorów bibliografia.
 2. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane będą do 02.12.2022 r. do godziny 15:00. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać na adres e-mail sekretariat@zs2lubin.pl
 3. Eliminacje wewnątrzszkolne odbędą się 09.12.2022 r.
 4. Finał Konkurs będzie miał miejsce 13.01.2023 r. w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie w pracowni komputerowej.
 5. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 13.01.2023 r.

Etapy przeprowadzenia konkursu:

Etap wewnątrzszkolny.

 1. Zadania konkursowe na etapie szkolnym mają formę pisemnego testu i zawierają pytania zamknięte i otwarte. Czas trwania etapu szkolnego to 60 min. Zadania konkursowe zostaną przekazane drogą mailową na adres placówki zgłoszonej do udziału w konkursie w dniu 08.12.2022 r. do godziny 12:00.
 2. Komisje szkolne, na podstawie sprawdzonych prac, wyłaniają po trzech zwycięzców – finalistów z każdej szkoły biorącej udział w Konkursie, którzy zdobyli największą ilość punktów. Zostają oni zakwalifikowani do etapu międzyszkolnego. Informację o wyłonionych finalistach przesyłają szkoły na adres sekretariat@zs2lubin.pl do dnia 12.12.2022 r. do godziny 15:00.
 3. Jeżeli test pisemny nie wyłoni trójki zwycięzców etapu szkolnego, komisje szkolne przeprowadzają dodatkowe eliminacje w ustalonej przez siebie formie.
 4. Decyzja komisji szkolnej jest ostateczna.
 5. Z przebiegu eliminacji szkolnych każda komisja sporządza protokół, w którym będą zawarte informacje o liczbie uczestników Konkursu, o ewentualnych dodatkowych eliminacjach ustnych, imiona i nazwiska trójki zwycięzców i uzyskane przez nich wyniki w punktach.
 6. Protokół z przebiegu eliminacji szkolnej, podpisany przez członków komisji, testy rozwiązane i podpisane przez uczniów oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, przesyłane są na adres Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie do dnia 15.12.2022 r. (decydująca jest data stempla pocztowego).
 7. Adres do korespondencji: Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie, ul. Szpakowa 1, 59-300 Lubin

Etap międzyszkolny – finał Konkursu.

 1. Finał konkursu ma formę otwartego turnieju z udziałem publiczności.
 2. W finale biorą udział zwycięzcy eliminacji szkolnych ze szkół, które wzięły udział w eliminacjach wewnątrzszkolnych i które nadesłały protokoły oraz prace w terminie do 12.12.2022 r.
 3. Finał przeprowadzany jest przez komisję finałową, która składa się z przedstawicieli Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie, Stowarzyszenia „Lepsza Przyszłość” i Muzeum Historycznego w Lubinie.
 4. Punkty zdobyte na etapie szkolnym nie są doliczane do dorobku punktowego w finale Konkursu.
 5. Praca finałowa będzie miała charakter testu złożonego ze stu pytań zamkniętych w formie interaktywnego quizu. Finaliści będą udzielać odpowiedzi na pytania przy stanowiskach komputerowych. Czas trwania etapu finałowego to 60 min.
 6. W razie uzyskania przez dwóch bądź większej liczby uczestników Finału, identycznej liczby punktów uniemożliwiającej jednoznaczne ustalenie trzech najlepszych wyników, komisja finałowa przeprowadzi dodatkowy quiz.
 7. Quiz dodatkowy będzie miał charakter pytań zadawanych przez członków komisji. Uczestnik będzie miał 30 sekund na udzielenie odpowiedzi ustnej. Pytania będą zadawane do momentu udzielenia pierwszej błędnej odpowiedzi przez finalistów.
 8. Punkty uzyskane przez finalistów na teście finałowym i w quzie dodatkowym sumują się.
 9. Decyzja komisji finałowej jest ostateczna.

Nagrody

 1. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Lepsza Przyszłość” działające przy Zespole Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie oraz Muzeum Historyczne w Lubinie:
 2. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są następujące nagrody:
 • Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziana jest nagroda o wartości 1000 złotych oraz puchar prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji „Lepsza Przyszłość”.
 • Nagroda specjalna dyrektora Muzeum Historycznego w Lubinie.

Załącznik nr 1

Literatura przedmiotu do konkursu „Powstanie styczniowe 1863 – 1864” 

Opracowania:

 1. Bogucka M., Dzieje kultury polskiej do 1918 roku, Wrocław 1991
 2. Davies N., Boże igrzysko: Historia Polski, Kraków 2010
 3. Kiniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 1987
 4. Radziwiłł A., Roszkowski W., Historia dla maturzystów wiek XIX podręcznik, Warszawa 2004
 5. Szarek J., Powstanie styczniowe: zryw wolnych Polaków, Kraków 2013
 6. Ilustrowany atlas historii Polski, Tom 3, 2007

Czasopisma:

 1. Chodakiewicz M.J., Na Sybir,” „wsieci Historii” magazyn o Polsce, historii i kulturzenr7-8(86-87)[2020]
 2. Chwała Oręża Polskiego18(39) Bitwa pod Żyrzynem „ Rzeczpospolita”[2006]
 3. Chwała Oręża Polskiego19(40) Bitwa pod Grochowiskami „ Rzeczpospolita”[2006]
 4. Rzeczpospolita / Księga Kresów Wschodnich nr 31[2010] Murawiew Wieszatiel: Kat Litwy i zbawca Rosji, 1863 -65
 5. Rzeczpospolita/Księga Kresów wschodnich 2/Nr3[54] Cmentarz Łyczakowski – kotwica polskiej pamięci

Materiały cyfrowe:

 1. https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/powstanie-styczniowe-150-rocznica/aktualnosci/poezja-w-powstaniu-styczniowym
 2. https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/11417/edition/10586/content?format_id=2
 3. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/50260/edition/66792/content
 4. https://www.bn.org.pl/powstanie/index.php?url=glowna

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE UCZNIA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Lepsza przyszłość” moich danych osobowych*/danych osobowych mojego dziecka* w celach związanych z realizacją Międzyszkolnego Konkursu „Powstanie styczniowe 1863-1864” dla szkół ponadpodstawowych.

……………………………………………………………………………………………….…..…………………………,……………………..

imię i nazwisko uczestnika Międzyszkolnego Konkursu „Powstanie styczniowe 1863-1864”

uczeń (podać nazwę szkoły) ………….…………………………………… w ………………………. ,

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Międzyszkolnego Konkurs „Powstanie styczniowe 1863-1864” są Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Lepsza Przyszłość” z siedzibą w Lubinie, ul. Szpakowa 1, 59-300 Lubin.
 2. Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Lepsza Przyszłość” gromadzi i przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu na podstawie i w granicach przepisów prawa, wyłącznie w celu przeprowadzenia i udokumentowania Międzyszkolnego Konkursu „Powstanie Styczniowe 1863-1864”, w tym upublicznienia wyników poszczególnych etapów za pośrednictwem tradycyjnych i cyfrowych środków przekazu, oraz w celach sprawozdawczych.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione przez Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Lepsza Przyszłość” innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zadań wymienionych w pkt. 2. Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Lepsza Przyszłość” nie gromadzą, nie przetwarzają i nie udostępniają danych osobowych w celach marketingowych oraz przeprowadzania jakichkolwiek badań i analiz niezwiązanych z organizacją Międzyszkolnego Konkursu „Powstanie styczniowe 1863-1864”.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji zadań wymienionych w pkt. 2, a po jego upływie przez czas wymagany przez inne przepisy prawa.
 5. Z uwagi na charakter Międzyszkolnego Konkursu „Powstanie styczniowe 1863-1864” odmowa podania własnych danych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w zawodach.
 6. Każdemu uczestnikowi Konkursu (lub ich opiekunom – w przypadku osób niepełnoletnich) przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania ich usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania i przekazywania innym podmiotom.

 (data)                              podpis ucznia/rodzica/opiekuna prawnego

*niewłaściwe skreślić

Oświadczam ponadto, że zapoznałem się z Regulaminem Międzyszkolnego Konkursu „Powstanie styczniowe 1863-1864” dla szkół ponadpodstawowych oraz akceptuję jego zapisy.

 (data)                              podpis ucznia/rodzica/opiekuna prawnego

*niewłaściwe skreślić

Uwaga: formularz wypełniają samodzielnie pełnoletni uczestnicy Konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełniają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Powstanie styczniowe 1863-1864