Przejdź do treści

Wesprzyj naszą działalność,
wstąp w nasze szeregi!

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji – Lepsza Przyszłość
Wspieramy proces kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego lokalnych instytucji oświatowych poprzez pozyskiwanie funduszy z przeznaczeniem na tworzenie nowoczesnych form nauki
z jednoczesnym poszerzeniem oferty edukacyjnej.

Kształcenie zawodowe
i ogólnokształcące

Pozyskiwanie funduszy z przeznaczeniem na tworzenie nowoczesnych form nauki z jednoczesnym poszerzeniem oferty edukacyjnej.

Kultura fizyczna, sport
i turystyka

Krzewienie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa, działanie na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Promocja zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom to jeden z naszych priorytetów.

Nowoczesne formy nauki

Rozwój infrastruktury

Zależy nam na nowoczesnej formie i sposobie nauki naszej młodzieży.

Wyrównanie szans

Rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

Lepsza przyszłość - Wyrównanie szans
Działalność charytatywna

Działalność charytatywna

Chcemy pomagać, chcemy działać!

Wolontariat szkolny

Wolontariat szkolny
Wolontariat szkolny
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji "Lepsza Przyszłość"

Lepsza przyszłość

Również dla niepełnosprawnych

Uczeń powinien mieć zapewnione odpowiednie wsparcie (organizacyjne, psychologiczne, pedagogiczne) uwzględniające jego indywidualne potrzeby. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym organizuje się kształcenie i wychowanie umożliwiające naukę w odpowiednim dla ucznia zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację.